Wednesday, 19 February 2014

syria berdarah

Hari ini satu berita yang agak mengejutkan yang diterima dari Babila, Ghoutah Barat, Damsyik, Syria. FB disensasikan dengan berita mengatakan FSA telah berdamai dengan SAA. Buat pengetahuan pembaca Ghoutah adalah antara kawasan yang paling teruk dikepung tentera rejim, ramai penduduk menderita kebuluran dan sebarang bantuan tidak dibenarkan masuk ke Ghoutah. Pihak kami juga tidak pasti atas alasan apa FSA mengadakan perjanjian genjatan senjata tersebut. Semoga penerangan dari Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi ini membuat kita berfikir dan bukannya melontarkan cacian.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam karyanya “Aulawiyat al-Harakahal-Islamiyah”.

Menurutnya, fiqh muwazanah meletakkan konsentrasi pada tiga perkara:

(i) Konflik antara maslahah dengan maslahah lain;
(ii) Antara mafsadah dengan mafsadah lain; dan
(iii) Antara maslahah dan mafsadah (Al-Qaradhawi, 2001).

Ketika proses penetapan hukum berhadapan dengan salah satu tiga senario di atas, para ulama dituntut untuk lebih berhati-hati dalam meletakkan skala prioriti dan level kepentingannya. Parameter berikut mesti dijadikan sebagai titik dalam menetapkan prioriti dan keutamaan.

Pertama, jika maslahah bertentangan dengan maslahah yang lain, maka prioriti diberikan kepada maslahah yang lebih besar. Ini sejalan dengan kaedah fiqh:

jika terjadi konflik antara satu manfaat dengan yang lainnya maka diambil manfaat yang paling tinggi. Dalam perspektif maqashid syariah, maslahah dikategorikan dalam tiga hirarki: DHARURIYYAH, HAJIYYAH DAN TAHNISIYYAH

Peringkat DHARURIYYAH adalah tingkatan tertinggi yang tidak boleh lepas dari kehidupan manusia, terkandung dalam pemeliharaan lima keperluan dasar: agama, jiwa,akal, harta dan keturunan.

Sementara peringkat HAJIYYAH akan menciptakan kesulitan jika tidak terpenuhi, manakala TAHNISIYYAH pula terkait dengan kesempurnaan dan perbaikan kualiti hidup. Dalam perspektif fiqh muwazanah, prioriti mesti diberikan kepada level yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik antara DHARURIYYAH dan HAJIYYAH, maka DHARURIYYAH mesti didahulukan, tetapi jika peringkat HAJIYYAH bertentangan dengan TAHNISIYYAH, maka HAJIYYAH akan mendapatkan prioriti.

Selanjutnya, apabila dua maslahah dalam tingkatan yang sama bertentangan, maka pemeliharaan terhadap agama didahulukan, lalu pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta secara berurutan. Jika konflik terjadi pada maslahah yang sama dan pada aspek yang juga setara, maka kepentingan awam didahulukan daripada kepentingan peribadi.

Kedua, jika terjadi konflik antara sesama mafsadah, maka mafsadah yang lebih besar harus dihilangkan dan mengambil mafsadah yang lebih ringan. Ini sesuai dengan bunyi kaedah fiqh: “Jika terdapat pertentangan antara dua mudharat maka diambil mudharat yang paling ringan”, dan kaedah fiqh: “Mafsadah yang lebih besar dihilangkan dengan mengambil mafsadah yang lebih ringan”.

Ketiga, apabila terjadi konflik antara maslahah dengan mafsadah, maka penetapannya berdasarkan dua senario: jika nampak mengambil maslahah lebih besar daripada menghilangkan mafsadah, maka mengambil maslahah lebih diutamakan, tetapi jika kesan
maslahah lebih rendah atau sama dengan kesan mafsadah, maka menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada menciptakan maslahah.

Ini berdasarkan kaedah fiqh: “MENGHILANGKAN BAHAYA LEBIH DIDAHULUKAN DARIPADA MENCIPTA MANFAAT".

No comments:

Post a Comment